انحلال شورای شهر بهبهان یا سلب عضویت اعضای غائب؟!

با توجه به غیبت اعضای شورای شهر بهبهان در ۳ جلسه متوالی اخیر ، چنانچه اعضای شورا در ۳ جلسه آتی ، متوالیا غیبت غیر موجه داشته باشند ، قانونا عضویت آنها در شورا سلب می شود.

بهبهان ما- بعد از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بهبهان، حواشی متنوعی پیرامون انتخاب رئیس جدید شورا بوجود آمده است.  بطوری که تا کنون ۳ جلسه شورای شهر به ریاست فریدون قنواتی (رئیس جدید) برگزار شده ، ولی در هیچ کدام از این جلسات تیم مخالف شهردار شرکت نکرده اند.

طبق ماده ۸۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ، غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا بمدت دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي منجر به سلب عضویت اعضا می شود.

با این تفاسیر با توجه به غیبت اعضای شورای شهر بهبهان در ۳ جلسه متوالی اخیر ، چنانچه اعضای شورا در ۳ جلسه آتی ، متوالیا غیبت غیر موجه داشته باشند ، قانونا عضویت آنها در شورا سلب می شود.

با توجه به غیبت ۴ عضو و تعلیق ۱ عضو عملا شورای شهر بهبهان ۶ نفره اداره می شود که در صورت ادامه این وضعیت امکان سلب عضویت و متعاقبا انحلال شورا وجود دارد.

مواد ۸۱ و ۸۲ قانون شوراها

ماده ۸۱- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند .
تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .
ماده ۸۲ ( اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ ) – چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا ، سلب عضويت مي گردد :
۱- در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان .
۲- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشوروتصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
تبصره ۱ ( الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ ) – سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذيربط .
تبصره ۲ ( الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ ) – فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند . دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده ۸۲ مكرر ۱ ( الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ ) – غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود :
۱- شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي
۲- شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي
۳- شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي
۴- شوراي استان چهارجلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي
۵- شوراي عالي استانها سه جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي
ماده ۸۲ مكرر ۲ ( الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ ) – رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آيين نامه اجرايي آن صورت مي گيرد .
تبصره ۱ – هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند . رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد .
تبصره ۲- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .