آغاز عملیات احداث كلینیك تخصصی سلامت در بهبهان

بهبهانما- این کلینیک در زمینی به مساحت هزار شصدو بیست پنج متر مربع و در مدت هجده ماه احداث می شود. کلینیک مذکور در دوطبقه و در محوطه بیمارستان شهید زاده شهرستان ساخته می شود.

با بهره برداری از این طرح درمانی پزشکان متخصص با ویزیت طرح تحول سلامت به مردم شریف شهرستان ارائه خدمت خواهند نمود.

برای ساخت این کلینیک در مجموع بیست و شش میلیاردو پانصد میلیون ریال از محل اجرای طرح تحول نظام سلامت هزینه می شود .